Calculator tarife

Servicii finaciar contabile

– Evidența contabilă pe baza documentelor primare;
– Identificarea tutror taxelor și contribuțiilor aplicabile societății;
– Suport în îndeplinirea obligațiilor fiscale (modul de realizare și termenele de depunere a declarațiilor fiscale, inclusiv modul de calcul și termenele de plata a impozitelor și taxelor;
– Identificare oportunități fiscale și exploatarea acestora;
– Analiza impozitelor cu reținere la sursă;
– Impozitele directe și indirecte;
– Suport și reprezentare în fața organelor fiscale, implicit acordare de asistență de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;
– Semnarea electronica și transmiterea declarațiilor către unitatea fiscală.

Salarizare & Management de personal

Management de personal
– Întocmirea dosarului de personal;
– Încheierea contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale ce modifică aceste contracte și a deciziilor de încetare a raporturilor de muncă;
– Completarea și păstrarea registrului general de evidenţă a salariaţilor/REVISAL;
– Întocmirea contractului colectiv la nivel de unitate;
– Elaborarea Regulamentului intern și a fisei postului;
– Eliberarea de adeverințe de vechime, de venituri și de salariat;
– Depunerea locurilor de munca vacante și înștiințarea la AJOFM;
– Informarea în timp util a reprezentanților societății privind modificările apărute în legislație ce pot influența buna desfășurare a activității de evidență a personalului;
– Depunerea dosarelor pentru recuperarea sumelor de la FNUASS privind concediile și indemnizațiile sociale de sănătate;
– Întocmirea dosarelor necesare pentru obținerea convenției de la AJOFM – pentru absolvenți.

Salarizare
– Verificarea și procesarea pontajului lunar și a datelor înscrise în certificatul medical;
– Calculul indemnizației de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;
– Calcul bonusuri salariale nete/brute, avantaje în natură, ajutoare sociale, etc.;
– Calcul deduceri anule cuvenite angajaților înscriși în sistemele facultative de pensii;
– Întocmire declarații de salarizare ce stabilesc drept la deduceri personale și ceilalți factori necesari în calculul salarial (funcție, CAS, număr de persoane aflate în întreținerea salariatului, gradul de handicap);
– Calcul deduceri anuale cuvenite angajaților înscriși în sistemele de asigurări private de sănătate și celor ce încheie contracte de pensie facultativă pentru proprii angajați;
– Generare rapoarte statistice privind datele de personal și salarizare atunci când clientul este inclus în eșantionul Comisiei Naționale de Statistică.

Analiză de business

– Gestionare sistem de indicatori și indici de performanță în vânzări, analiza permanentă a acestora, cu scopul identificării relațiilor de tip cauză-efect, pentru creșterea/îmbunătățirea performanței;
– Monitorizare și analiză în permanență a activității companiei pe segmentele de piață pe care este prezentă, generare documente privind poziționarea produselor prin procesarea informațiilor privind ofertele companiei;
– Elaborare periodică de rapoarte (utilizând grafice, schițe și text explicativ), cu scopul de a facilita activitatea administratorului în procesul decizional (măsuri și recomandări specifice), legate de piață/segmentele de piață analizate, de produse și concurență, care vor sta la baza elaborării strategiilor.

Înființări - modificări societăți

– Înființare societate SRL / asociat unic / mai mult de 2 asociați;
– Înființare societate cu asociați străini;
– Înființare SRL-D / SRL –student;
– Înființare PFA / PFI/II / IF;
– Înființare ONG / asociație.
– Consultanță
– Înființări firme:
– SA, SRL, PFA, I.I., I.F.
– Asociații
– Fundații
– Modificări firme
– Puncte de lucru
– Cesiune părți sociale
– Dizolvare, lichidare
– Radiere
– Suspendare activitate
– Autorizații funcționare

Număr contact: 0749.142.084

Email: firme.consult@gmail.com

SSM, PSI ȘI MEDICINA MUNCII

1. Domeniul situațiilor de urgență (PSI)
– Instrucțiuni interne de apărare împotriva incendiilor
– Întocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de apărare împotriva incendiilor pentru toate categoriile de salariați
– Emiterea de dispoziții pentru desfășurarea activității în conformitate cu normele pentru prevenirea și stingerea incendiilor, responsabilități și obligații în cadrul firmei

2. Domeniul securițății și sănătății în muncă (protecția muncii)
– Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă
– Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protective în domeniul SSM
– Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă
– Întocmirea unui necesar de documentații ce dețin un caracter etic de informare și instruire a lucrătorilor

3. Medicina muncii
– Întocmirea și reactualizarea dosarelor medicale
– Recomandarea de investigații și analize medicale specific
– Eliberarea fișei de aptitudine în muncă
– Vizarea concediilor medicale.

Număr contact: 0744.834.834

Email: nordestmedical@gmail.com